Vår Miljøprofil

ABC audiovisuell teknikk as skal fremstå i sitt marked og nærområde som en miljøbevisst bedrift.
Selskapet, med alle sine ansatte, skal engasjere seg for å finne frem til løsninger, produkter og tjenester som er miljøvennlige. Vi skal velge de løsninger som i minst mulig grad påvirker omgivelsene, både internt og eksternt.
Våre miljømessige standarder skal ligge innenfor norsk lov og de retningslinjer som SFT setter til vår virksomhet.
Som medlem av Grønt Punkt og Miljøfyrtårn, forplikter vi oss til å ta vare på miljøet og påvirke andre til å gjøre det samme.

Miljøsertifisering
ABC audiovisuell teknikk AS arbeider etter de bransjekrav som stilles av stiftelsen Grønt Punkt og Miljøfyrtårn.
Sertifiseringen er et bevis på at vi lever opp til offisielle og anerkjente miljøkrav, og at våre arbeidsprosesser og rutiner er gjenstand for jevnlig revisjon.

Miljøprofil – grunnleggende standard og tiltak
ABC audiovisuell teknikk AS ønsker å bli oppfattet som en miljøbevisst serviceorganisasjon. Dette forplikter oss til å gjennomføre holdningsskapende arbeide i egne organisasjoner og praktiske tiltak der det er formålstjenlig.

Miljøprofil – retningslinjer for produktvalg
Et riktig miljøvalg er vårt felles ansvar. I samarbeid med våre leverandører skal vi bestrebe å fremskaffe så miljøvennlige produkter som mulig. Det vil si produkter som ikke er helsefarlige, forurenser minimalt  eller kan resirkuleres.  Det bestrebes å benytte produkter med lavt strømforbruk og lang levetid.

Vi skal så langt det er mulig benytte produkter fra produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse. Produsentene skal være i stand til å dokumentere egen miljøpolicy og -regelverk.